Baggrund | Teen Challenge Danmark

Baggrund

thumb 0A5A0625 1024
thumb 0A5A0665 1024

Søren Kokkenborg leder af TC-Danmark

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Teen Challenge Danmark

29. maj 2018

 

Teen Challeng Danmark dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Teen Challenge er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

                    Kontaktperson: Søren Kokkenborg           

                    Mail:                skk@betesda.dk

                    Website:           www.teenchallenge.dk. Databehandler: Agner Ebild

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Oplysninger om medlemmer, frivillige ulønnede medarbejdere, gavegivere, o.lign.:

1.    Almindelige personoplysninger:

o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, oprettelsesdato og evt. -sted, telefonnummer og e-mailadresse

2.     Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o   CPR-nummer

o   Bankoplysninger

2)   Oplysninger om lønnede medarbejdere:

1.    Almindelige personoplysninger:

o   Kontaktoplysnigner som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

2.    Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o   CPR-nummer

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan vi få almindelige person-oplysninger fra offentligt tilgængelige søgesider, primært KRAK, hvis vi har mistet nogle af de oplysninger, du tidligere har givet (f.eks. ved flytning eller skift af telefonnummer)

 

TC Danmarks formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

·       Organisationen berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

·       At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

·       Behandling efter lovkrav

·       Behandling med samtykke

 

Formålene:

  Formål med behandling af personoplysninger:

·       Teen Challenge Danmark medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

·       Organisationens håndtering af modtagne gaver.

·       Organisationens udsendelse af nyhedsbreve og invitationer til Teen Challenge Danmarks arrangementer

·       Administration af din relation til os, herunder medarbejderadministration.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesse-afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·       Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v.

·       Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

·       Udsendelse af nyhedsbreve o.lign. om aktiviteterne i Teen Challeng Danmark.

·       Afholdelse af sociale og uddannelsesmæssige arrangementer, samt andre aktiviteter

·       Brug af situationsbilleder og portrætter taget i forbindelse med Teen Challeng Danmarks arrangementer, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i organisationen eller dens medlemmer.

·       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af Teen Challeng Danmark.

·       Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik, motivation og lignende.

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som eventuelt bistår os med vores IT-drift og hosting mv.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke og vi sender dig ikke markedsføringsmateriale fra firmaer uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af Teen Challeng Danmark, som gavegiver, som modtager af nyhedsbreve eller som frivillig medarbejder.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·     Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af Teen Challeng Danmark.

 

Gavegivere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter modtagelse af gaven og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·     Oplysning om gavegivere skal til opfyldelse af bogføringskravene opbevares i 5 år efter udløbet af et år


Modtager af nyhedsinformation:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter afmeldt interesse i at modtage nyhedsbrev o.lign. og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·     Oplysning om modtagere af nyhedsbreve o.lign. som ikke er medlem eller gavegiver vil blive opbevaret i indtil 1 år efter afmeldt interesse.

 

Frivillige ulønnede medarbejdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i indtil 1 år efter dit virke er ophørt

 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, gavegivere og modtagere af nyhedsbreve o.lign. til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

 

Cookies

Cookies er filer, der gemmes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr, når du besøger vores hjemmeside. Cookies sikrer, at tjenester og services fungerer optimalt på hjemmesiden.

Cookies gør det endvidere muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. Vi benytter ikke denne mulighed til at lagre oplysninger om dig.

Vil du vide mere, kan du klikke her.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

       Retten til indsigt i egne personoplysninger

       Retten til berigtigelse

       Retten til sletning

       Retten til begrænsning af behandling

       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

       Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K, telefon 3319 3200, email:dt@datatilsynet.dk

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret samt den auto-genererede dato neders på siden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du eventuelt modtage meddelelse herom via e-mail.

Brug af Cookies

Denne side er under udarbbejdelse.

Hvad er Cookies?
Cookies er små tekstfiler, som en hjemmeside automatisk gemmer på brugerens browser, mens han eller hun besøger den. I denne introduktion finder du information om cookies, hvad de er, og hvad de gør. Endvidere kan du læse, hvad persondataforordningen (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018, kommer til at betyde for din brug af cookies, og hvad der skal til for at gøre din hjemmesides brug af cookies compliant.  

Hvilke typer cookies findes der?
Principielt findes der to typer cookies, dels de såkaldte ”browser cookies” (eller “HTLM cookies”), dels de såkaldte ”flash cookies”. Bemærk at der på dette site generelt hentydes til browser cookies, med mindre der er anvendt betegnelsen “flash cookies”. Både databeskyttelsesregler og de nedenfor beskrevne funktioner er ens for begge typer.

Hvorfor lægger websites overhovedet cookies ind?
Der er mange grunde til at lægge cookies ind. Lige fra muligheden for at logge ind automatisk, over forenkling af netkøb til optimering af internetsider for eksempel ved, at et tilbud tilpasses en brugers særlige behov. Cookies kan hjælpe udbyderne med, at deres tilbud og annoncer løbende målrettes til brugernes behov og interesser. Denne hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse af siden og til statistik. Denne hjemmesides cookies bruges ikke i kommercielt øjemed, da siden er en service/informationsside om en non profit organisation.

Hvilken nytte har jeg af cookies?
Først og fremmest øges brugervenlighed og annoncers relevans gennem cookies. Uden cookies skulle man undvære nogle funktioner.

Hvad gemmer cookies?
Cookies kan gemme tekst op til 4 KByte, hvilket ca. svarer til hvad der kan stå på en A4-side. De indeholder typisk:
Navnet på den server, der har gemt cookien (og som er den eneste server, der kan læse den igen).
Cookiens levetid. En ID-værdi – normalt en tilfældigt genereret entydigt kode, der bruges til at genkende browseren, når brugeren vender tilbage til sitet eller navigerer mellem sider på sitet.

Kan cookies udspionere min computer?
Nej. Cookies udsætter ikke din computer for sikkerhedsrisici. Cookies er ikke aktive programmer. De udspionerer ikke filer på computeren og er heller ikke i stand til at sprede virus eller anden skadelig software.

Indeholder cookies persondata?
Nej, cookies fra seriøse udbydere indeholder aldrig persondata. Det ville være ulogisk at gemme personlige oplysninger i en cookie. Sitet, der registrer personlige oplysinger, vil typisk gemme et ID i en cookie, der kan anvendes til at identificere dine data på websitets databaser. Bemærk: Det er kun i specielle former for brug som for eksempel online banking, og efter udtrykkeligt samtykke fra din side, at det det er tilladt af gemme personrelaterede eller personidentificerende data. I de tilfælde skal udbyderen overholde gældende databeskyttelseslove. Brugere skal være informeret om oplagringen af personidentificerende informationer og om formålet med oplagringen. I de fleste andre former for brug indeholder cookies kun en generel browsergenkendelse eller er knyttet til anonyme data som for eksempel produktgrupper.

Kan man kontrollere cookies?
Man kan indstille alle browsere til, at cookies kun accepteres på opfordring. Man kan også udelukkende acceptere cookies fra servere, man lige har besøgt. Alle browsere indeholder funktioner, som muliggør selektiv sletning af cookies. Accept af cookies kan også slås fra generelt, men så må man tage højde for, at der sker begrænsninger i brugervenligheden ved onlinetilbud.

Hvad sker der, hvis jeg blokerer cookies
Mange internetsider anbringer cookies for at gøre deres tilbud mere brugervenlige: for eksempel en indkøbskurv  i en netbutik eller visning af reklamer for en bestemt målgruppe. Hvis man spærrer for cookies, risikerer man at begrænse eller besværliggøre brug af visse sites, og oftere at modtage de samme irrelevante annoncer igen og igen.

Hvor længe lever cookies?
Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookie forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Levetiden på de opt-out / fravalgs-cookies, der bliver sat på dette site, er dog helt oppe på 10 år. Men det forudsætter naturligvis, at du ikke selv sletter dem i mellemtiden. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. 

Hvad er trediepartscookies?
Hvis du gået ind på en hjemmeside, er det muligt, at dele af indholdet er stammer fra en anden udbyder (for eksempel indlejrede youtubefilm.) Denne “underleverandør” af indhold kan gemme sine egne cookies, der kaldes trediepartscookies. Eller Hvis du følger nogle af de links som denne hjemmeside indeholder. Trediepartcookies er underlagt samme regler, som alle andre typer cookies. www.teenchallenge.dk indeholder 3 part cookies i de forskellige youtubeclip og hvis du følger nogle af de links siden henviser til.

Fyldes min harddisk?
Cookies er små tekstfiler, de fylder næsten ingenting og udgør ikke noget pladsmæssigt problem.

Sådan sletter du dine cookies 

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Firefox

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tiltand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokkerer du for alle cookies. -> Klik OK.

Chrome

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.  Se også: https://support.apple.com/da-dk/HT201265 


Opera

Se http://help.opera.com/Windows/9.51/da/cookies.html 

Administration af cookies

Du kan blokere cookies ved at aktivere indstillingen i din browser, som giver dig mulighed for at afvise indstillingen af alle eller nogle cookies. Men hvis du bruger dine browserindstillinger til at blokere alle cookies (herunder vigtige cookies), kan du muligvis ikke få adgang til hele eller dele af vores websted.

Here's how to do it:

·       Google Chrome

o   I indstillingsmenuen skal du vælge "Vis avancerede indstillinger" nederst på siden.

o   Vælg knappen "indholdsindstillinger" i afsnittet om beskyttelse af personoplysninger.

o   Det øverste afsnit på siden, der vises, fortæller dig om cookies og giver dig mulighed for at indstille de ønskede cookies. Det giver dig også mulighed for at slette alle cookies, der aktuelt er gemt.

·       Mozilla Firefox

o   I menuen Værktøjer skal du vælge "indstillinger" (MAC-brugere skal gå til Firefox-menuen og vælge "præferencer").

o   Vælg fanen om beskyttelse af personoplysninger i indstillingsboksen.

o   Fra rullemenuen skal du vælge "anvend brugerdefinerede indstillinger i historikken". Dette frembringer mulighederne for cookies, og du kan vælge at aktivere eller deaktivere dem i afkrydsningsfeltet.

·       Internet Explorer 6+

o   I menuen Værktøj skal du vælge "Internetindstillinger".

o   Klik på fanen om beskyttelse af personoplysninger.

o   Du vil se en følsomhedsskyder for indstillingerne om personoplysninger. Den har seks indstillinger, som giver dig mulighed for at kontrollere antallet af cookies, der placeres: Blokér alle cookies, høj, mellemhøj, mellem (standard), lav og acceptér alle cookies.

·       Safari-browser

o   I indstillingsmenuen/Safari-menuen skal du vælge indstillingen "præferencer".

o   Åbn fanen om beskyttelse af personoplysninger.

o   Vælg den ønskede indstilling under "bloker cookies".

·       Alle andre browsere

o   Du kan få oplysninger om, hvordan du administrerer cookies via andre browsere, i din dokumentation eller onlinehjælpefiler.

  

Hvad sker der, hvis jeg deaktiverer cookies?

Det afhænger af, hvilke cookies du deaktiverer. TeenChallenge.dk kan fungere med deaktiveret cookie, men fungerer generelt bedst,  hvis cookies er slået fra.

Kerneværdier

KERNEVÆRDIER

Integritet

Leve retskaffent og arbejde med stor dygtighed.


Medfølelse

Arbejde sammen og støtte hinanden for, at yde støtte til dem der søger hjælp hos os.


Relation til samfundet

Både støtte, hjælpe og have fællesskab med andre i Teen Challenge, men også deltage i livet i det omkringliggende samfund.


Vision

En meget stærk kerneværdi for Teen Challenge. At kunne se længere end den nuværende situation, at have udsyn og se hvor vi bevæger os hen.


Forvalteransvar 

Troskab i forvaltningen af det kald Gud har givet os og de ressourcer som vi har fået ansvar for.


Tro

At tro Gud for det umulige. Alle vi skal tage os af, har brug for et under for at blive løst fra stoffer, holdningsproblemer og dårlig opførsel.


Tjenersind

At have tjenersind og have et tjenende lederskab, der som sit højeste mål har at bringe andre til succes. 
Formål

Formålet med Teen Challenge Danmark er at formidle de grundlæggende Teen Challenge principper indenfor kristen rehabilitering. Organisationen ønsker ikke alene at være en social organisation, men at formidle evangeliet til mennesker, som befinder sig i stor nød. 

Organisationen arbejder derfor ud fra følgende punkter:

1.            På landsplan at videreformidle de principper, som der arbejdes på indenfor Teen Challenge's arbejde i verden

2.            At udgøre et fælles forum for gadeplans- og rehabiliteringsarbejde, udslusnings- og bofællesskaber m.m.

3.            At støtte de enkelte Teen Challenge institutioner, cafeer, centre, arbejder og projekter i Danmark.

4.            At støtte opsøgende og forebyggende arbejde i videste forstand.

5.            At afholde stævner, undervisningsseminarer og kortere kurser, samt

6.            At pleje og udbygge kontakter på internationalt plan inden for Teen Challenge Internationalt.

Organisationen ønsker at være et fælles forum for fællesskab og inspiration indenfor gadeplansarbejdet og rehabiliteringsarbejdet. Der er et meget stærkt fællesskab og samarbejde indenfor organisationen med de respektive arbejder, og vi ønsker at arbejderne må være med til at samle, støtte og befrugte hinanden.

 

Ligeledes ønsker vi at have et godt samarbejde til andet gadeplans- og rehabiliteringsarbejder i Danmark. Vi mener ikke, at vi er de eneste til at nå misbrugere i vort land. Derimod ønsker vi indenfor dette forum, at trække på hinandens ressourcer og gennem fællesskab, der også indebærer, at vi kan tåle at blive korrigeret af hinanden, får et stærkt arbejde op at stå til gavn for mange mennesker i vort land.

 

Samtidig ønsker vi at være med til at fastholde en model, idet vi tror, at de retningslinier, der er givet indenfor Teen Challenge er bibelske, og det er den model, vi har på hjertet til at nå mennesker med. Formålet med Teen Challenge Danmark er at formidle de grundlæggende Teen Challenge principper indenfor kristen rehabilitering. Organisationen ønsker ikke alene at være en social organisation, men at formidle evangeliet til mennesker, som befinder sig i stor nød. 

Organisation


Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af TC lederskabet samt bestyrelserne fra de respektive arbejder. På denne måde bliver hvert arbejde ansvarlig indenfor landsorganisationen. Vi ønsker et tæt fællesskab og samarbejde, så det enkelte arbejde ikke står isoleret. 

Repræsentantskabet mødes (min.) én gang årligt under Teen Challenge Landsstævne.

Bestyrelse for TC-Danmark

National Leder

Søren Kokkenborg, Daglig leder af Betesda Rehabilitering, Advokat.

Blåhøjvej 68, Karstoft, 6933, Kibæk

0A5A0661

Tlf: 97 19 64 09, mobil: 26 37 01 54, e-mail: skk@teenchallenge.dk 

Den Nationale Leder, vælges af Teen Challenge Danmarks bestyrelse og godkendes af det europæiske lederskab indenfor Teen Challenge. Søren har været tilknyttet rehabiliteringsarbejdet siden 1982.

I 1989 overtog han sammen med hustruen Tina lederskabet for Betesda

Herudover er Søren partner i en advokatvirksomhed i Ølgod samt formand for Brancheforeningen for Danske Behandlingsinstitutioner og med i forskellige bestyrelser, blandt andet i Klippen og Sprængbrættet.

 

0A5A4018

Co-National Leder

Jesper Fuchs,  Daglig leder af TC Taastrup

Tlf. 26812181

tctaastrup@gmail.com

Den Co-Nationale Leder vælges af Teen Challenge Danmarks bestyrelse og godkendes af det europæiske lederskab indenfor Teen Challenge. 

 

 thumb 0A5A2594 1024

Formand

 Jørgen Sandholm (til højre). Dyrlæge.
0A5A2605


Søren Viftrup,

Frikirkepræst
thumb IMG 3356 1024Media

 Agner Ebild; Familieplejer og frivillig på Betesda 

http://intercessor.dk 

Mail: agner@betesda.dk 

Struktur

Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed. Bestyrelsen og den nationale leder udgør ledelsen. Der er en tæt forbindelse til det Europæiske Teen Challenge (ETC), som er forbundet til Globel Teen Challenge. Teen Challenge i Danmark består af selvstændige arbejder rundt i landet. Det betyder, at der ikke er en fælles økonomi. Teen Challenge er ikke en organisation, der går ind og styrer direkte. Ledelsen har derimod taleret ind i det enkelte arbejde, hvorved behandlingsmodellen fastholdes.


Grundlag

Grundlaget for organisationen er de kristne sandheder, som findes i Bibelen og i samme ånd som Lausanne Pagten.

Teen Challenge er en hjælpeorganisation, som arbejder på fælleskirkeligt grundlag og søger samarbejde med alle menigheder, kirker og grupperinger af evangeliske kristne. 

Foreningens aktiviteter sigter ikke på hvervning af medlemmer til nye menigheder, men arbejder udelukkende på at hjælpe det enkelte menneske. Den bygger derfor på samarbejde med allerede eksisterende menigheder og kirker.
Historie

Teen Challenge Danmark arbejder på tværs af kirkeskel. Teen Challenge har siden sin stiftelse i USA haft en stærk tilknytning til Pinsebevægelsen, og dette er også tilfældet i Danmark. Ikke desto mindre er der meget stærke forbindelser til mange andre frikirkesammenhænge ligesom Teen Challenge har en god berøringsflade indenfor Indre Mission og Folkekirkelige sammenhænge. 

Teen Challenge blev grundlagt i New York i 1958 af en præst fra landet ved navn David Wilkerson. Han oplevede at Gud kaldte ham til at gå på gaderne i New York. Budskabet om Jesus Kristus som havde forvandlet og forandret hans liv, måtte han bringe til unge mennesker i kriminalitet og i bander på New Yorks gader. 

I 70'erne kom Teen Challenge's arbejde også til Danmark. I forbindelse med David Wilkersons besøg i Danmark forsøgte man at få et arbejde op at stå i landet. Der blev indsamlet en større pengegave til projektet, men af forskellige årsager lykkedes det ikke at få et rehabiliteringsarbejde igang. I flere år var Teen Challenge i Danmark det samme som filmen "Korset og Springkniven", der blev vist af nogle mennesker, som var tilknyttet Pinsekirken Elim i København.

I begyndelsen af 70'erne kaldte Gud ægteparret Hansa og Niels Vestergaard til at starte det i dag kendte rehabiliteringscenter Betesda. I midten af 80'erne besluttede ledelsen for Betesda sig til at koble sig på Teen Challenge's arbejde. Hovedkontoret blev flyttet fra København til Jylland. I slutningen af 80'erne voksede der et stærkt teamarbejde frem ud fra rehabiliteringscenteret Betesda og det daværende Betesda 2 (senere kendt som Team Mission).

Teams rejste rundt og viste "Korset og Springkniven", og rigtig mange mennesker blev nået med evangeliet. I 1989 overtog Tina og Søren Kokkenborg ledelsen for Betesda. Det har altid været deres nød og byrde at kunne skabe et stærkt og slagkraftigt rehabiliteringsarbejde på landsplan. De forsøgte ad forskellige veje i 90'erne at få noget op at stå, men tiden var ikke til det. 

Parallelt med udviklingen på Betesda har der været et gadeplansarbejde i København fungerende under navnet "Klippen". Arbejdet har støt og roligt vokset sig stærkt, men har ligesom arbejdet på Betesda gennemgået forskellige forandringer og vanskelige tider.

I 1997 besluttede lederparret Ann-Lis og Johannes Fuchs sig for at søge optagelse i Teen Challenge's arbejde på europæisk plan. De kontaktede Betesda, og der blev enighed om at samarbejde efter Teen Challenge modellen. Samarbejdet har udviklede sig til, at Teen Challenge Danmark i 1999 endelig blev organiseret på landsplan. Det betyder, at ledelsen for Betesda har stiftet en landsdækkende organisation med egne vedtægter og egen bestyrelse.

Allerede fra starten har der været grobund for en god og sund vækst, og Teen Challenge Danmark står overfor en spændende fremtid. Der er mange udfordringer at tage op, og Teen Challenge vil være med til at møde mange af disse.

© Webmaster: Agner Ebild